Projeler

04.07.2017 tarihli Araştırma Raporu:

TÜRKİYE’DE GELİR, HARCAMA,  TASARRUF ve MUTLULUK İLİŞKİSİ

Video görseli için: NTV haberi

 

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Devrim Dumludağ’ın yürütücüsü olduğu, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi birimi tarafından desteklenen, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Gökdemir ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Ordinaryüs Prof. Dr. Ruut Veenhoven’ın katkı verdikleri, saha araştırmasını Hipotez Araştırma Şirketinin yürüttüğü, Türkiye’de harcama, gelir, tasarruf ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma projesi bulgularının analizi tamamlandı.

Araştırma bulgularına göre para harcamanın mutluluk üzerinde olumsuz etkiye neden olduğu ortaya çıktı. Para harcamak insanları mutsuz ederken, tasarruf etmek ise tam tersine mutlu ediyor!

Toplam harcamaların yanı sıra, alt tüketim kategorilerine yapılan harcamaların mutluluk üzerindeki etkisi de incelenmiştir. 37 tüketim kalemine ve 12 tüketim kategorisine yönelik harcamaların mutluluk üzerindeki etkisinin incelendiği regresyon analizlerinde; dışarıda yemek, otel (tatil) harcamaları ve iletişime yönelik harcamaların mutluluğu olumlu etkilediği haneye yönelik harcamaların, finansal ödemelerin, ulaşıma yapılan harcamaların ise mutluluğu olumsuz etkilediği saptanmıştır. Öte yandan pek çok tüketim maddesine yapılan harcamalar ile mutluluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Araştırmada gelirin mutluluk üzerinde olumlu etkiye neden olduğu, borçlanmanın ise mutluluğu olumsuz etkilediği görülmüştür.

Gayrimenkul sektörünün oldukça ilgi gördüğü bir dönemde ev sahibi olmanın mutluluk üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkisinin olduğu saptanmıştır.

Son olarak varlıkların mutluluğa etkisi incelenmiş ve tüm katılımcılar için vadesiz mevduat hesabına sahip olmanın mutluluk üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkiye neden olduğu gözlenmiştir.

Bilindiği üzere istatistikler Türkiye’de gelirimize oranla çok fazla tükettiğimizi ve buna karşılık az tasarruf ettiğimizi göstermektedir. Bu araştırma ihtiyacımız olan tasarruf artışının ekonomik büyümeye olumlu etkisinin yanı sıra bireylerin mutluluğunu da arttırdığını gösteren ulusal literatürdeki ilk çalışmadır. Gelişmiş ülkelerde hükümetlerin vatandaşlarının mutluluğunu arttırmaya yönelik politikalar oluşturma gayreti içinde olduğu bir dönemde Türkiye’de tasarruf arttırmaya yönelik politikalar sadece büyüme açısından değil aynı zamanda mutluluğu arttırması açısından da büyük önem taşıyacaktır.

Detaylı bilgi için: Tüketim, Tasarruf ve Mutluluk Araştırma Raporu pdf dosyası

Posted Temmuz 4, 2017 by dumludag