Projeler

03.10.2017 tarihli Araştırma Raporu:

Genç İstihdamı ve İşveren Araştırma Projesi

Medya Linki: IHA

Marmara Üniversitesi Linki

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Gökdemir ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Dumludağ tarafından yürütülen “Türkiye’de Gençlik Araştırması” bulgularının analizi tamamlanmıştır.[1]

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEM

Araştırmanın temel amacı İstanbul’da yaşayan genç nüfusun ve işverenlerin özellikle gençlik istihdamı üzerine düşünceleri konusunda bir durum tespiti yapmak ve özellikle gençlik ve istihdam alanında gerçekleştirecek çalışmalara temel oluşturmaktır.

Bu genel amaçlar doğrultusunda aşağıdaki spesifik konular araştırılmıştır:

  • Gençlerin sosyo-ekonomik durumları
  • İstihdam süreci hakkındaki düşünceleri
  • Almış oldukları eğitim hakkındaki düşünceleri
  • İş aradıkları şehir ve ülkeler
  • Türkiye’ye iş aramaya gelen göçmenler hakkındaki düşünceleri
  • İş hayatında cinsiyetler arası bakış açıları
  • İşverenlerin genç istihdamına bakış açıları hakkındaki düşünceleri
  • Kendilerini nasıl konumlandırmak istedikleri
  • Mutlulukları

Çalışma 2018 yılının ilk yarısında İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve 18-29 yaş arası vatandaşların ikamet ettiği tüm haneler hedef nüfus olarak alınmıştır. Araştırmanın örneklemi sözü edilen hedef nüfusu temsil edecek biçimde belirlenmiş ve 2015 kişilik bir grup oluşturmuştur.

Yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen çalışmada, örneklemin belirlenmesinde “çok aşamalı rastgele örneklem” yöntemi kullanılmıştır. Birinci aşamada ilçelere, ikinci aşamada her bir ilçedeki yerleşim yeri büyüklüğüne dağılımı dikkate alınmıştır.  Üçüncü aşamada örneklem noktaları belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra anket yapılacak “örneklem noktaları”`nın her biri için yürüyüş şeması hazırlanmış ve bu rehber ışığında anket yapılacak kişiler seçilmiştir.

PROJE BULGULARI: genclik_analizi_medya_03_10

[1]  Saha araştırması FBN DANIŞMANLIK şirketi tarafından Arif Gülbudak, Serkan Küçükberber, Işıl Aracı ve Hande Yücel’in rehberliğinde yürütülmüştür.

 

04.07.2017 tarihli Araştırma Raporu:

TÜRKİYE’DE GELİR, HARCAMA,  TASARRUF ve MUTLULUK İLİŞKİSİ

Video görseli için: NTV haberi

 

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Devrim Dumludağ’ın yürütücüsü olduğu, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi birimi tarafından desteklenen, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Gökdemir ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Ordinaryüs Prof. Dr. Ruut Veenhoven’ın katkı verdikleri, saha araştırmasını Hipotez Araştırma Şirketinin yürüttüğü, Türkiye’de harcama, gelir, tasarruf ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma projesi bulgularının analizi tamamlandı.

Araştırma bulgularına göre para harcamanın mutluluk üzerinde olumsuz etkiye neden olduğu ortaya çıktı. Para harcamak insanları mutsuz ederken, tasarruf etmek ise tam tersine mutlu ediyor!

Toplam harcamaların yanı sıra, alt tüketim kategorilerine yapılan harcamaların mutluluk üzerindeki etkisi de incelenmiştir. 37 tüketim kalemine ve 12 tüketim kategorisine yönelik harcamaların mutluluk üzerindeki etkisinin incelendiği regresyon analizlerinde; dışarıda yemek, otel (tatil) harcamaları ve iletişime yönelik harcamaların mutluluğu olumlu etkilediği haneye yönelik harcamaların, finansal ödemelerin, ulaşıma yapılan harcamaların ise mutluluğu olumsuz etkilediği saptanmıştır. Öte yandan pek çok tüketim maddesine yapılan harcamalar ile mutluluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Araştırmada gelirin mutluluk üzerinde olumlu etkiye neden olduğu, borçlanmanın ise mutluluğu olumsuz etkilediği görülmüştür.

Gayrimenkul sektörünün oldukça ilgi gördüğü bir dönemde ev sahibi olmanın mutluluk üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkisinin olduğu saptanmıştır.

Son olarak varlıkların mutluluğa etkisi incelenmiş ve tüm katılımcılar için vadesiz mevduat hesabına sahip olmanın mutluluk üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkiye neden olduğu gözlenmiştir.

Bilindiği üzere istatistikler Türkiye’de gelirimize oranla çok fazla tükettiğimizi ve buna karşılık az tasarruf ettiğimizi göstermektedir. Bu araştırma ihtiyacımız olan tasarruf artışının ekonomik büyümeye olumlu etkisinin yanı sıra bireylerin mutluluğunu da arttırdığını gösteren ulusal literatürdeki ilk çalışmadır. Gelişmiş ülkelerde hükümetlerin vatandaşlarının mutluluğunu arttırmaya yönelik politikalar oluşturma gayreti içinde olduğu bir dönemde Türkiye’de tasarruf arttırmaya yönelik politikalar sadece büyüme açısından değil aynı zamanda mutluluğu arttırması açısından da büyük önem taşıyacaktır.

Detaylı bilgi için: Tüketim, Tasarruf ve Mutluluk Araştırma Raporu pdf dosyası

Posted Temmuz 4, 2017 by dumludag

%d blogcu bunu beğendi: